Data Sertifikasi

Data Sertifikasi LSP Kopi Indonesia tahun 2022

NoNAMA ASESINOMOR SERTIFIKATNOMOR REGISTRASI ASESOR
1Muhammad Sultan Aulia56303 5132 0 0002252 2022
MET.000.003332 2015
2Wahid56303 5132 0 0002253 2022MET.000.003332 2015
3Gerhad Imanuel Hutabarat56303 5132 0 0002254 2022MET.000.003332 2015
4Budi Hartani56303 5132 0 0002255 2022MET.000.003332 2015
5Vitya Paramita56303 5132 0 0002256 2022MET.000.003332 2015
6Esi Susanti56303 5132 0 0002257 2022MET.000.003332 2015
7Bobby Rizky ChaerudinNo. 56303 5132 0 0002258 2022No. Reg. KLI.122.00007 2022
8Agus Cahyono No. 56303 5132 0 0002259 2022No. Reg. KLI.122.00008 2022
9Adrian Zmith No. 56303 5132 0 0002260 2022No. Reg. KLI.122.00009 2022
10Rabika Fakabir No. 56303 5132 0 0002261 2022No. Reg. KLI.122.00010 2022
11Edy Panggabean No. 56303 5132 0 0002262 2022No. Reg. KLI.122.00011 2022
12Ilham Dwi PutrantoNo. 56303 5132 0 0002263 2022No. Reg. KLI.122.00012 2022
13Candra SetiawanNo. 56303 5132 0 0002264 2022No. Reg. KLI.122.00013 2022
14Ali Akbar Khubalilah No. 56303 5132 0 0002265 2022No. Reg. KLI.122. 00014 2022
15Thoyibun Muchamad Nazhif No. 56303 5132 0 0002266 2022No.Reg. KLI.122. 00015 2022
16Muhammad IhsanNo. 56303 5132 0 0002267 2022No. Reg. KLI.122. 00016 2022
17Hendra SihiteNo. 56303 5132 0 0002268 2022No. Reg. KLI.122. 00017 2022
18Imanuel Indra Praja HutagalungNo. 56303 5132 0 0002269 2022No. Reg. KLI.122. 00018 2022
19Rilma NovitaNo. 56303 5132 0 0002270 2022No. Reg. KLI.122.00019 2022
20Tety Desrita HandayaniNo. 56303 5132 0 0002271 2022No. Reg. KLI. 122.00020 2022
21Rince Alfia FadriNo. 56303 5132 0 0002272 2022No. Reg. KLI. 122.00021 2022
22Mohammad Ulul AlbabNo. 56303 5132 0 0002273 2022No. Reg. KLI. 122.00022 2022
23Achmad Dani Saefu NidaNo.56303 5132 0 0002274 2022 No.Reg. KLI.122.00023 2022
24Sarlita Dewi MatraNo.56303 5132 0 0002275 2022 No. Reg. KLI.122.00024 2022
25Mukhib MaulanaNo. 56303 5132 0 0002276 2022No. Reg.KLI. 122.00025 2022
26M Maulana AkbarNo.56303 5132 0 0002277 2022No.Reg. KLI.122.00026 2022
27Amir Syaifudin No.56303 5132 0 0002278 2022No.Reg.KLI.122.00027 2022
28Sabar MaulanaNo.56303 5132 0 0002279 2022No.Reg. KLI.122.00028 2022
29Syaiful HudaNo.56303 5132 0 0002280 2022No.Reg.KLI.122.00029 2022
30Abdul Rahman Arif No.56303 5132 0 0002281 2022No. Reg. KLI. 122.00030 2022
31Elena Dwi Putri PakpahanNo.56303 5132 0 0002282 2022No. Reg. KLI.122.00031 2022
32Fadhil AbdurrahmanNo. 56303 5132 0 0002283 2022No. Reg. KLI. 122.00032 2022
33Gabriella Taraja ElizabethNo.56303 5132 0 0002284 2022No. Reg. KLI. 122.00033 2022
34Gia SaputriNo.56303 5132 0 0002285 2022No.Reg. KLI.122.00034 2022
35HariyantoNo.56303 5132 0 0002286 2022No. Reg. KLI.122.00035 2022
36Harya Yudha BagaswaraNo.56303 5132 0 0002287 2022No.Reg.KLI.122.00036 2022
37Muhammad Fikri Ikhsannul RamadhanNo.56303 5132 0 0002288 2022No.Reg.KLI.122.00037 2022
38Muhammad ZahwaNo.56303 5132 0 0002289 2022No.Reg.KLI.122.00038 2022
39MuliadiNo.56303 5132 0 0002290 2022No.Reg.KLI.122.00039 2022
40Nasrur Rizqi GNo.56303 5132 0 0002291 2022No.Reg.KLI.122.00040 2022
41Fadli Gustian No.56303 5132 0 0002292 2022No.Reg.KLI.122.00041 2022
42Raihan Eisya Ananda HasibuanNo.56303 5132 0 0002293 2022No.Reg.KLI.122.00042 2022
43Robiyatul ArmalaNo.56303 5132 0 0002294 2022No.Reg.KLI.122.00043 2022
44Ronny Dwi ChandraNo.56303 5132 0 0002295 2022No.Reg.KLI.122.00044 2022
45Santa Clara Konstantina SinuhajiNo.56303 5132 0 0002296 2022No.Reg.KLI.122.00045 2022
46Adam AnwarNo.56303 5132 0 0002297 2022No.Reg.KLI.122.00046 2022
47Gita RahmadiaNo.56303 5132 0 0002298 2022No.Reg.KLI.122.00047 2022
48OktariandaNo.56303 5132 0 0002299 2022No.Reg.KLI.122.00048 2022
49Eben Ezer SimatupangNo.56303 5132 0 0002300 2022No.Reg.KLI.122.00049 2022
50Nadiah Mawaddah NasutionNo.56303 5132 0 0002301 2022No.Reg.KLI.122.00050 2022
51Novrijan SaragihNo.56303 5132 0 0002302 2022No.Reg.KLI.122.00051 2022
52Ardian Tinendung No.56303 5132 0 0002303 2022No.Reg.KLI.122.00052 2022
53Doni SetiawanNo.56303 5132 0 0002304 2022No.Reg.KLI.122.00053 2022
54DahliaNo.56303 5132 0 0002305 2022No.Reg.KLI.122.00054 2022
55Muhammad farizaNo.56303 5132 0 0002306 2022No.Reg.KLI.122.00055 2022
56Triya DinataNo.56303 5132 0 0002307 2022No.Reg.KLI.122.00056 2022
57Afif HamzahNo.56303 5132 0 0002308 2022No.Reg.KLI.122.00057 2022
58Raja WahyudiNo.56303 5132 0 0002309 2022No.Reg.KLI.122.00058 2022
59Widya Wahyuni SipayungNo.56303 5132 0 0002310 2022No.Reg.KLI.122.00059 2022
60Rahmad Ramadhan No.56303 5132 0 0002311 2022No.Reg.KLI.122.00060 2022
61Defri PasaribuNo.56303 5132 0 0002312 2022No.Reg. KLI.122.00061 2022
62Ispinimiartriani No.56303 5132 0 0002313 2022No.Reg.KLI.122.00062 2022
63Hudia No.56303 5132 0 0002314 2022No. Reg. KLI.122.00063 2022
64Nur Hayati Zainal No.56303 5132 0 0002315 2022No. Reg.KLI.122.00064 2022
65Pebriyansah No.56303 5132 0 0002316 2022No.Reg.KLI.122.00065 2022
66Erwin Tri Putra No.56303 5132 0 0002317 2022No.Reg.KLI.122.00066 2022
67Ratna Nurliana No.56303 5132 0 0002318 2022No.Reg.KLI.122.00067 2022
68Pinky Robbil Afri YogaNo.56303 5132 0 0002319 2022No.Reg.KLI.122.00068 2022
69M. Rizal NoviantoNO.56303 5132 0 0002320 2022No. Reg.KLI.122.00069 2022
70Alfendro ramadhana putraNo.56303 5132 0 0002321 2022No.Reg.KLI.122.00070 2022
71Evandes TravoltaNo.56303 5132 0 0002322 2022No.Reg.KLI.122.00071 2022
72M IqbalNo.56303 5132 0 0002323 2022No.Reg.KLI.122.00072 2022
73yogi syafrilNo.56303 5132 0 0002324 2022No.Reg.KLI.122.00073 2022
74Fajar kharismaNo.56303 5132 0 0002325 2022No.Reg.KLI.122.00074 2022
75Rahmad fauziNo.56303 5132 0 0002326 2022No.Reg.KLI.122.00075 2022
76ZulfahmiNo.56303 5132 0 0002327 2022No.Reg.KLI.122.00076 2022
77Dede DesmanaNo.56303 5132 0 0002328 2022No.Reg.KLI.122.00077 2022
78Afrengki GustianNo.56303 5132 0 0002329 2022No.Reg.KLI.122.00078 2022
79Abdul RahmanNo.56303 5132 0 0002330 2022No.Reg.KLI.122.00079 2022
80Andika Rizky PratamaNo.56303 5132 0 0002331 2022No.Reg.KLI.122.00080 2022
81Harry perdana taqwaNo.56303 5132 0 0002332 2022No.Reg.KLI.122.00081 2022
82Kurnia Shinta Wahyuni. NNo.56303 5132 0 0002333 2022No.Reg.KLI.122.00082 2022
83muhammad luthfiNo.56303 5132 0 0002334 2022 No.Reg.KLI.122.00083 2022
84Farrel Raky AprillioNo.56303 5132 0 0002335 2022No.Reg.KLI.122.00084 2022
85REZKI MUBARAKNo.56303 5132 0 0002336 2022No.Reg.KLI.122.00085 2022
86LEO ANGGARANo.56303 5132 0 0002337 2022No.Reg.KLI.122.00086 2022
87Fajar Al FathaNo.56303 5132 0 0002338 2022 No.Reg.KLI.122.00087 2022
88Eko PrasetyoNo.56303 5132 0 0002339 2022No.Reg.KLI.122.00088 2022
89Nurul Ilmi No.56303 5132 0 0002340 2022No.Reg.KLI.122.00089 2022
90Yosse Fogust VendroNo.56303 5132 0 0002341 2022 No.Reg.KLI.122.00090 2022
91Joni Kasbar No.56303 5132 0 0002342 2022No.Reg.KLI.122.00091 2022
92Gilang Ramadhan Amra No.56303 5132 0 0002343 2022No.Reg.KLI.122.00092 2022
93Dino Wahyu Saputra No.56303 5132 0 0002344 2022No.Reg.KLI.122.00093 2022
94Ari Mahajana Putra No.56303 5132 0 0002345 2022No.Reg.KLI.122.00094 2022
95Risko Gautama No.56303 5132 0 0002346 2022No.Reg.KLI.122.00095 2022
96Dwi Putra Haryu No.56303 5132 0 0002347 2022No.Reg.KLI.122.00096 2022
97Dannil Nofriwan No.56303 5132 0 0002348 2022No.Reg.KLI.122.00097 2022
98Rijalul Ihsan No.56303 5132 0 0002349 2022No.Reg.KLI.122.00098 2022
99Muhammad Fajar No.56303 5132 0 0002350 2022No.Reg.KLI.122.00099 2022
100Norick Artansyah Alhadi No.56303 5132 0 0002351 2022No.Reg.KLI.122.00100 2022
101Dendhi Aditya TriyanggaNo.56303 5132 0 0002352 2022No.Reg.KLI.122.00101 2022
102Agustianingsih No.56303 5132 0 0002353 2022No.Reg.KLI.122.00102 2022
103M.Daniel Al Firdho No.56303 5132 0 0002354 2022No.Reg.KLI.122.00103 2022
104Ilham A.SNo.56303 5132 0 0002355 2022No.Reg.KLI.122.00104 2022
105Safira Putri Rabbiola No.56303 5132 0 0002356 2022No.Reg.KLI.122.00105 2022
106Oky Saputra No.56303 5132 0 0002357 2022No.Reg.KLI.122.00106 2022
107Ade Januardi Ikhwanda No.56303 5132 0 0002358 2022No.Reg.KLI.122.00107 2022
108Muhammad Thoriq No.56303 5132 0 0002359 2022No.Reg.KLI.122.00108 2022
109Farhan Dirga Widatama No.56303 5132 0 0002360 2022No.Reg.KLI.122.00109 2022
110Angga Leory SaputraNo.56303 5132 0 0002361 2022No.Reg.KLI.122.00110 2022
111ArdiansahNo.56303 5132 0 0002362 2022No.Reg.KLI.122.00111 2022
112Adjie Febriansyah No.56303 5132 0 0002363 2022No.Reg.KLI.122.00112 2022
113Ferry Rizkika Maulana No.56303 5132 0 0002364 2022No.Reg.KLI.122.00113 2022
114Bery realdyNo.56303 5132 0 0002365 2022No.Reg.KLI.122.00114 2022
115Shafira Khairunnisa No.56303 5132 0 0002366 2022No.Reg.KLI.122.00115 2022
116Katrin Virgo AmandaNo.56303 5132 0 0002367 2022No.Reg.KLI.122.00116 2022
117Bowo Yuli PrihandonoNo.56303 5132 0 0002368 2022No.Reg.KLI.122.00117 2022
118Said Achmad Fauzi Bahcin No.56303 5132 0 0002369 2022No.Reg.KLI.122.00118 2022
119MusliminNo.56303 5132 0 0002370 2022No.Reg.KLI.122.00119 2022
120Nilam Cahya Winatri No.56303 5132 0 0002371 2022 No.Reg.KLI.122.00120 2022
121Muhammad Farrel Syihan No.56303 5132 0 0002372 2022No.Reg.KLI.122.00121 2022
122Rizky RahmadanyNo.56303 5132 0 0002373 2022No.Reg.KLI.122.00122 2022
123Ruben Imanuel No.56303 5132 0 0002374 2022 No.Reg.KLI.122.00123 2022
124Rizaldy Mauliza No.56303 5132 0 0002375 2022No.Reg.KLI.122.00124 2022
125Bukhori No.56303 5132 0 0002376 2022 No.Reg.KLI.122.00125 2022
126Cendy CitraNo.56303 5132 0 0002377 2022No.Reg.KLI.122.00126 2022
127Fauzan Riadhi Maryadi No.56303 5132 0 0002378 2022No.Reg.KLI.122.00127 2022
128Ahmad Rafif Tagor No.56303 5132 0 0002379 2022No.Reg.KLI.122.00128 2022
129Ambar Kusumawardani No.56303 5132 0 0002380 2022No.Reg.KLI.122.00129 2022
130Anzalna Naufal Al Amaya No.56303 5132 0 0002381 2022 No.Reg.KLI.122.00130 2022
131Muhammad RafliansyahNo.56303 5132 0 0002382 2022 No.Reg.KLI.122.00131 2022
132Rulli No.56303 5132 0 0002383 2022No.Reg.KLI.122.00132 2022
133Bembi Finsi Septian No.56303 5132 0 0002384 2022No.Reg.KLI.122.00133 2022
134Rahman Gusti Utara No.56303 5132 0 0002385 2022No.Reg.KLI.122.00134 2022
135Adlan Zaki No.56303 5132 0 0002386 2022No.Reg.KLI.122.00135 2022
136Amalia Nurjanah No.56303 5132 0 0002387 2022No.Reg.KLI.122.00136 2022
137Gillang Erwas Permata No.56303 5132 0 0002388 2022No.Reg.KLI.122.00137 2022
138Karya Dinata No.56303 5132 0 0002389 2022No.Reg.KLI.122.00138 2022
139Tjauw Hwi Siong No.56303 5132 0 0002390 2022No.Reg.KLI.122.00139 2022
140Marli Polia No.56303 5132 0 0002391 2022No.Reg.KLI.122.00140 2022
141I Made Putra Suwariana No.56303 5132 0 0002392 2022No.Reg.KLI.122.00141 2022
142Darmawansyah No.56303 5132 0 0002393 2022No.Reg.KLI.122.00142 2022
143Aditya Panji Pradana No.56303 5132 0 0002394 2022No.RegKLI.122.00143 2022
144Maulina Atikah No.56303 5132 0 0002395 2022No.Reg.KLI.122.00144 2022
145Rachmadi Caesaryanto No.56303 5132 0 0002396 2022No.Reg.KLI.122.00145 2022
146Marselin Diana No.56303 5132 0 0002397 2022No.Reg.KLI.122.00146 2022
147Andrie Wijaya No.56303 5132 0 0002398 2022No.Reg.KLI.122.00147 2022
148Hervian Septa Nugraha No.56303 5132 0 0002399 2022No.Reg.KLI.122.00148 2022
149R Tri Cahyo Agung Saputro No.56303 5132 0 0002400 2022No.Reg.KLI.122.00149 2022
150Indra Thamrin No.56303 5132 0 0002401 2022No.Reg.KLI.122.00150 2022
151Ingrid Rabecca Damayani NaibahoNo.56303 5132 0 0002402 2022No.Reg.KLI.122.00151 2022
152Indah Tricinta Simbolon No.56303 5132 0 0002403 2022No.Reg.KLI.122.00152 2022
153Banggas Manurung No.56303 5132 0 0002404 2022No.Reg.KLI.122.00153 2022
154Lefrin ManikNo.56303 5132 0 0002405 2022No.Reg.KLI.122.00154 2022
155Clinton LumbansiantarNo.56303 5132 0 0002406 2022No.Reg.KLI.122.00155 2022
156Benny M.T. SiallaganNo.56303 5132 0 0002407 2022No.Reg.KLI.122.00156 2022
157Wahyu Siahaan No.56303 5132 0 0002408 2022No.Reg.KLI.122.00157 2022
158Pretty SimbolonNo.56303 5132 0 0002409 2022No.Reg.KLI.122.00158 2022
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
Kirim pesan
Terimakasih telah meghubungi kami, langsung klik tombol chatnya ya kak, dan ditunggu sebentar admin kami akan lanjut membalas ya ☺️